VOLT!

 • Over

  VOLT! daagt leerlingen uit tot het leveren van optimale prestaties in een kleinschalige en veilige leeromgeving. Daarbij gaan we uit van de talenten, kwaliteiten en mogelijkheden van elk kind. Het VOLT! onderwijs is gericht op de toekomst en verbindt de leerling met de maatschappij waarin wij samen leven.

  Binnen het loopbaanleren oriënteren de leerlingen zich op hun beroepsrichting en op hun vervolgopleiding na het VOLT! College. Hun ervaringen en ontwikkeling verwerken zij in een portfolio. Dit gaat mee in hun hele schoolloopbaan.

  Het VOLT! College is een openbare vmbo-school voor eigentijds, ondernemend en sportief onderwijs. De school onderscheidt zich onder andere door onze focus op de mogelijkheden en kwaliteiten van de leerlingen, veel persoonlijke aandacht en inzet op een brede en sportieve ontwikkeling. Er is aandacht voor persoonlijke ontwikkeling door middel van loopbaanleren.

 • Leerlingenzorg

  De mentor is de spil in de zorg voor de leerling. Afhankelijk van het leerjaar en de gevolgde leerweg heeft iedere leerling één tot vier keer per week mentortijd. Tijdens deze momenten wordt aandacht besteed aan onder andere schoolse vaardigheden en lezen. Op deze manier is er regelmatig contact tussen mentor en leerling waardoor de mentor de leerling goed kan leren kennen, volgen en begeleiden bij het ontwikkelen van diens portfolio.

  Aan het begin van het schooljaar maken alle leerlingen in de onderbouw een starttoets begrijpend lezen, woordenschat en rekenen. Op grond van de uitslag wordt ondersteuning op maat aangeboden. De mentor stelt op basis van alle gegevens voor iedere leerling een Ontwikkelings Perspectief Plan op. Dit wordt besproken en geëvalueerd met ouders. Leerlingen met dyslexie hebben recht op ondersteunende faciliteiten. In de bovenbouw wordt tevens een examenvreestraining aangeboden.

  Op school is een ondersteuningsteam, aangestuurd door de ondersteuningscoördinator. Indien nodig overlegt zij met interne- en externe zorgexperts wat betreft de begeleiding van een leerling die aanloopt tegen een leer- en/of ontwikkelingsprobleem.

 • Kwaliteit

  VOLT! vindt het belangrijk om te onderzoeken of de doelen die we ten aanzien van onze onderwijsactiviteiten gesteld hebben, behaald worden. Daarbij staan de volgende vragen centraal: Doen we de goede dingen? Doen we de dingen goed? Hoe weten wij dat? Vinden anderen dat ook?

  Wij beantwoorden deze vragen bijvoorbeeld door de resultaten van leerlingen op toetsen en examens te analyseren en te bespreken met teamleiders, vakgroepen en mentoren. Ook doen we onderzoek naar de tevredenheid van leerlingen, ouders en medewerkers. Wij doen mee aan Vensters voor Verantwoording waar gegevens en opbrengsten van VOLT! gepresenteerd worden.

  Leerplichtambtenaren onderzoeken de verzuimregistratie van onze school. In het laatste onderzoek is alles in orde bevonden.

  De onderwijsinspectie heeft onze school in juni 2014 bezocht en geconcludeerd dat het onderwijs in alle leerwegen voldoende is.

 • Oudercontact

  De mentor is de belangrijkste schakel tussen leerling, school en thuis. Er is op verschillende momenten contact. Onder andere tijdens:

  • ouderavonden
  • rapportbespreking
  • portfoliogesprekken/-presentaties

  Tevens wordt er ook contact gelegd en onderhouden door middel van:

  • magister
  • www.volt.eu
  • ouderraad
  • medezeggenschapsraad
  • klankbordgroep
 • Leerweg

  VOLT! is een LOOT-school. Dit betekent dat leerlingen die op een hoog niveau sporten de mogelijkheid krijgen om hun sport te combineren met school. Voor leerlingen die van sport houden is er de sportklas.

  VOLT! biedt de volgende leerwegen aan:

  • Kader Beroepsgerichte Leerweg (KBL)
  • Basis Beroepsgerichte leerweg (BBL)
  • Gemengd/Theoretische Leerweg (GL/TL)
 • Afdeling

  VOLT! biedt vanaf schooljaar 2019-2020 vier profielen aan in Nieuw VMBO. De basis- en kaderleerlingen kiezen in leerjaar 2 voor een beroepsgericht profiel:

  • Economie en Ondernemen
  • Zorg & Welzijn
  • En met ingang van schooljaar 2019-2020:
  • Produceren, Installeren en Energie
  • Dienstverlening en Producten

  De leerlingen die de theoretische leerweg afleggen, volgen naast hun zes avo-vakken een beroepsgericht vak. In leerjaar 2 kiezen zij voor een profiel.

  Na het VMBO kunnen leerlingen van VOLT! doorstromen naar alle sectoren van het MBO. Met een BBL-diploma naar niveau 2, met een KBL-diploma naar niveau 3 of 4 en met een TL-diploma naar niveau 4 of naar Havo 4.

Contact

VOLT!
Oesterzwam 1
3451 HB Vleuten
tel: 030 67 02 500
e-mail: info@volt.eu

Open dagen:

Download de schoolgids

Website